RAKENTAVAN VUOROVAIKUTUKSEN OHJAAJA -KOULUTUS

Koulutuksen sisältö tiivistetysti

Aloitamme lähipäivät 2-18 mieleenpalauttamisella ja yhteyskierroksella ja lopetamme kaikki päivät loppukierroksella. Toisella tapaamisella käymme läpi opiskelijoiden antamat palautteet edellisestä osasta ja puramme välitehtävät ja otteita oppimispäiväkirjasta, jonka kirjoittaminen aloitetaan toisen tapaamisen jälkeen, samoin kuin empatiaharjoitukset parin/ryhmän kanssa. Lisäksi syvennämme aiemmin opittuja taitoja. Jokaisessa lähipäivässä teemme enenevässä määrin ja koko ajan pidempiä empaattisen kuuntelun ja vuorovaikutuksen harjoituksia, roolipelejä sekä erilaisia toiminnallisia harjoituksia ja leikkejä. Jokaisessa lähipäivässä on mukana myös vuorovaikutteisia teoriaosuuksia. Lähipäivien kuvauksissa on mainittu kunkin päivän uudet aiheet. Jo läpikäytyihin aiheisiin tullaan palaamaan/viittaamaan myös myöhemmissä lähipäivissä. Jokainen opiskelija tekee myös yksilöllisen lopputyön NVC-taitojen eteenpäin viemisestä omassa elämässänsä.

Lähipäivä 1

 • tutustuminen ryhmään ja kouluttajiin
 • ennakkotehtävän purku (Ennakkotehtävät: Marshall Rosenbergin Rakentava ja myötäelävä vuorovaikutus luettu sekä haasteellinen vuorovaikutustilanne kuvailtu)
 • onnistunut vuorovaikutustilanne
 • rakentavan vuorovaikutuksen perusaskeleet lyhyesti, HTTP: havainto, tunne, tarve ja pyyntö
 • havaintojen erottaminen tulkinnoista
 • leimojen ymmärtäminen ja tiedostaminen

Lähipäivä 2

 • sakaalikieli ja kirahvikieli: sisäistettyjen puhe- ja toimintamallien tiedostaminen
 • kahdeksan erilaista tapaa kuunnella: tietoinen kuuntelu
 • empatia käsitteenä ja käytännössä
 • Nonviolent Communication – tausta ja tavoiteihmiskäsitys ja perusolettamukset
 • empatiaparit/ryhmät ja -perheet (2-päiväisissä koulutuksissa)
  • Kertaa Marshall Rosenbergin kirjasta Rakentava ja myötäelävä vuorovaikutus-kirjan luvut 7: Empaattinen kuunteleminen, 8: Empatian voima ja 9: Empaattinen yhteys omaan itseen

Lähipäivä 3

 • havainto- ja tulkintaharjoituksia / välitehtävien purku
 • sakaalin kielioppi
 • tunteiden tunnistaminen ja niistä vastuun ottaminen
 • tunteiksi tekeytyvät ajatukset ja niiden tiedostaminen
 • empatia käsitteenä ja käytännössä
 • empatiaparit/ryhmät ja -perheet (3-päiväisissä koulutuksissa)
  • Kertaa Marshall Rosenbergin kirjasta Rakentava ja myötäelävä vuorovaikutus-kirjan luvut 7: Empaattinen kuunteleminen, 8: Empatian voima ja 9: Empaattinen yhteys omaan itseen
Lähipäivä 4
 • tarpeiden tiedostaminen ja niistä vastuun ottaminen
 • mitä empatia ei ole?
 • vertailusta, kilpailusta, palkitsemisesta ja rankaisemisesta
 • oppimisen strategiat

Lähipäivä 5

 • tunteiden ja tarpeiden yhteys
 • pyyntöjen esittäminen yhdelle ja ryhmälle
 • ryhmässä toimiminen: selkeys, avoimuus ja vastuullisuus

Lähipäivä 6

 • ein sanominen
 • ein kuuleminen
 • keskeyttäminen yhteyttä vaalien

Lähipäivä 7

 • haasteita empatiapari-/ryhmätapaamisissa
 • vihan käsitteleminen
 • pelottavan viestin kertominen rehellisesti

Lähipäivä 8

 • päätöksenteon fasilitointi ryhmässä
 • ristiriitoihin suhtautuminen
 • kolmannen osapuolen merkitys ristiriitatilanteissa
Lähipäivä 9
 • häpeä
 • syyllisyys
Lähipäivä 10
 • kyynisyys
 • itsetutkiskelutehtävä koulutuksen puolivälissä
 • kiitollisuus
Lähipäivä 11
 • häpeän ja syyllisyyden tunteiden syvempi ymmärtäminen ja käsittely (oma moka)
 • anteeksi pyytäminen
 • ajattelumallit; hallitsemismalli ja kumppanuusmalli

Lähipäivä 12

 • syvät uskomukset ja niiden käsitteleminen / vanhentuneiden uskomusten muuttaminen?
 • voimakkaiden tunteiden kohtaaminen ja käsittely

Lähipäivät 13-15

 • Liv Larssonin Sovittelun taito luettuna
 • Marshall Rosenbergin Rakentava ja myötäelävä vuorovaikutus -kirjasta Sovittelu-kappale kerrattuna
 • sovittelu – kolmantena osapuolena toimiminen
 • lopputöiden katselmus
Lähipäivä 16
 • TRE, Trauma/Tension Releasing Exercises
 • sosiokratia
 • lopputöiden katselmus
Lähipäivä 17-18
 • elämämme strategiat
 • toimintamallit kriisitilanteissa
 • lopputöiden katselmus
 • loppujuhlat (viimeisen tai sitä edeltävän koulutuspäivän jälkeisenä iltana)