RAKENTAVAN VUOROVAIKUTUKSEN OHJAAJA -KOULUTUS

Koulutuksen sisältö tiivistetysti

Aloitamme lähipäivät 2-18 mieleenpalauttamisella ja yhteyskierroksella ja lopetamme kaikki päivät loppukierroksella. Toisesta tapaamisesta lähtien käymme läpi opiskelijoiden antamat palautteet edellisestä osasta ja puramme välitehtävät. Lisäksi syvennämme aiemmin opittuja taitoja. Jokaisessa lähipäivässä teemme enenevässä määrin ja koko ajan pidempiä empaattisen kuuntelun ja vuorovaikutuksen harjoituksia, roolipelejä sekä erilaisia toiminnallisia harjoituksia ja leikkejä. Jokaisessa lähipäivässä on mukana myös vuorovaikutteisia teoriaosuuksia. Tässä on listattuna varsinkin jokaisen lähipäivän uudet aiheet. Jokainen opiskelija tekee myös yksilöllisen lopputyön NVC-taitojen eteenpäin viemisestä omassa elämässänsä.

Lähipäivä 1

 • tutustuminen ryhmään ja kouluttajiin
 • ennakkotehtävän purku
 • onnistunut vuorovaikutustilanne
 • rakentavan vuorovaikutuksen perusaskeleet lyhyesti, HTTP: havainto, tunne, tarve ja pyyntö
 • havaintojen erottaminen tulkinnoista
 • leimojen ymmärtäminen ja tiedostaminen

Lähipäivä 2

 • sakaalikieli ja kirahvikieli: sisäistettyjen puhe- ja toimintamallien tiedostaminen
 • kahdeksan erilasita tapaa kuunnella: tietoinen kuuntelu
 • empatia käsitteenä ja käytännössä
 • Nonviolent Communication - tausta ja tavoite
 • ihmiskäsitys ja perusolettamukset
 • empatiaparit/ryhmät ja perheet (2-päiväisissä koulutuksissa)

Lähipäivä 3

 • havainto- ja tulkinta -harjoituksia / välitehtävien purku
 • sakaalin kielioppi
 • tunteiden tunnistaminen ja niistä vastuun ottaminen
 • tunteiksi tekeytyvät ajatukset ja niiden tiedostaminen
 • empatia käsitteenä ja käytännössä
 • empatiaparit/ryhmät ja perheet (3-päiväisissä koulutuksissa)
Lähipäivä 4
 • tarpeiden tiedostaminen ja niistä vastuun ottaminen
 • mitä empatia ei ole?
 • vertailusta, kilpailusta, palkitsemisesta ja rankaisemisesta
 • oppimisen strategiat

Lähipäivä 5

 • tunteiden ja tarpeiden yhteys
 • pyyntöjen esittäminen yhdelle ja ryhmälle
 • ryhmässä toimiminen: selkeys, avoimuus ja vastuullisuus

Lähipäivä 6

 • "ei"n sanominen
 • "ei"n kuuleminen
 • keskeyttäminen yhteyttä vaalien

Lähipäivä 7

 • haasteita empatiapari/ryhmätapaamisissa
 • vihan käsitteleminen
 • pelottavan viestin kertominen rehellisesti

Lähipäivä 8

 • päätöksenteon fasilitointi ryhmässä
 • ristiriitoihin suhtautuminen
 • kolmannen osapuolen merkitys ristiriitatilanteissa
Lähipäivä 9
 • häpeä
 • syyllisyys
Lähipäivä 10
 • kyynisyys
 • itsetutkiskelu-tehtävä koulutuksen puolivälissä
 • kiitollisuus
Lähipäivä 11
 • häpeän ja syyllisyyden tunteiden syvempi ymmärtäminen ja käsittely (oma moka)
 • anteeksi pyytäminen
 • ajattelumallit; hallitsemismalli ja kumppanuusmalli

Lähipäivä 12

 • syvät uskomukset ja niiden muuttamisen mahdollisuudet
 • voimakkaiden tunteiden kohtaaminen ja käsittely

Lähipäivät 13-15

 • sovittelu - kolmantena osapuolena toimiminen
 • lopputöiden katselmus ?
Lähipäivä 16
 • TRE, Trauma/Tension Releasing Exercises
 • sosiokratia
 • lopputöiden katselmus ?
Lähipäivä 17-18
 • elämämme strategiat
 • toimintamallit kriisitilanteissa
 • lopputöiden katselmus ?
 • loppujuhlat (viimeisen tai sitä edeltävän päivän iltana koulutuksen jälkeen)